เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 17.30 น.

Hotline

083-922-9293

เราช่วยคุณได้

@kumkatour

Travel License : 11/11739

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบ 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบ 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบ 4วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบ 4วัน 3คืน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค ปล่อยโคมผิงซี ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ขอความรักวัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์

BITW_VZ00107

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

14 ก.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

19,999฿

14-17

20,999฿

21-24

20,999฿

28-31

ส.ค. 67

19,999฿

04-07

20,999฿

11-14

16,999฿

25-28

ก.ย. 67

17,999฿

08-11

18,999฿

22-25

ต.ค. 67

19,999฿

06-09

24,999฿

11-14

20,999฿

13-16

20,999฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67

19,999

19,999

18,999

4,000

6,000

-

30

21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

04 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

19,999

19,999

18,999

4,000

6,000

-

30

11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

4,000

6,000

-

30

08 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

17,999

17,999

16,999

4,000

6,000

-

30

22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

18,999

18,999

17,999

4,000

6,000

-

30

06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

19,999

19,999

18,999

4,000

6,000

-

30

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

24,999

24,999

23,999

4,000

6,000

-

30

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

Day : 2

เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1568672174

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

บจก.คุ้มค่าทัวร์

ถนนจันทน์

1331547860

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง